Dofinansowanie inwestycji OZE dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie inwestycji OZE dla przedsiębiorstw

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji wykorzystującej OZE.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek. Wnioski można składać w terminie do 31.05.2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 92, 62 mln zł.

Beneficjentami programu są:

 • Spółki prawa handlowego (w których większość udziałów lub akcji posiadają j.s.t. lub ich związki)
 •  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów podlegające wsparciu.

W ramach w/w programu wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z następującego katalogu inwestycji:

 • Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej
 • Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).
 • budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu wynosi co najmniej 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy co najmniej 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz)
 • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw
 • Modernizacja małych elektrowni wodnych
 • Budowa/modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej
 • Budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE
 • Przebudowa istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja, w celu uzyskania wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji, która spełnia już próg wysokiej sprawności

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:

 • do 5 MWe - energia wodna i energia wiatru
 • do 2 MWe/MWt - energia słoneczna
 • do 2 MWt - energia geotermalna
 • do 1 MWe - energia biogazu
 • do 5 MWt/MWe - energia biomasy
 • do 1 MW - energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji

Procedura oceny i wyboru projektu

Wybór projektów złożonych do dofinansowania przeprowadzany jest w trybie konkursowym. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie.

Przedłożone projekty podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji formalnej, na etapie oceny merytorycznej projektom przypisywana jest określona liczba punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100), w ramach oceny wskazywane są projekty najbardziej wartościowe z punktu widzenia rozwoju województwa lubelskiego. Projekty które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów pozycjonowane są w rankingu tzw. Liście projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na grudzień 2017 roku.

Dofinansowanie projektu

Pozytywna ocena merytoryczna, a następnie zakwalifikowanie do dofinansowania skutkują  możliwością podpisania umowy o dofinansowanie. Od tego momentu mogą Państwo realizować inwestycję.

W momencie gdy wydatki będą odpowiadały tym zaplanowanym we wniosku. Zostały faktycznie poniesione (dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dowód księgowy wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności), a projekt zostanie prawidłowo rozliczony, otrzymają Państwo dotację.

Nasza  oferta

Wnioskowanie o dofinansowanie

Wielowariantowość programu wymaga wdrożenia konkretnych rozwiązań, które zapewnią sprawne przejście procedury aplikacyjnej. W tym obszarze odpowiednio koordynujemy całość działań naszych klientów, którzy w ramach programu są zainteresowani otrzymaniem finansowego wsparcia.

Wszelkie czynności będą dla Państwa wykonywać specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednią wiedzą w dziedzinie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

Współpracujemy z lokalnymi firmami doradczymi, które świadczą kompleksowe usługi w zakresie przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów o charakterze inwestycyjnym  dofinansowywanych ze środków EFRR.

W ramach usługi klienci otrzymują m.in.:

 • Skompletowanie wszystkich wymaganych załączników i sporządzenie wniosku o dofinansowanie
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji
 • Opiekę nad wnioskiem na etapie procedury konkursowej prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą (IP)
 • Reprezentację klienta przed IP na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami
 • Pomoc w złożeniu wniosków o płatność
 • Pomoc w złożeniu wniosków sprawozdawczych
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów wymaganych na etapie kontroli projektu

Realizacja inwestycji

Niezależnie od skali, realizacja inwestycji wymaga odpowiedniej organizacji i merytorycznego przygotowania. Dysponujemy solidną bazą firm kooperujących, które prowadzą działalność projektowo-wykonawczą. Skutecznie przeprowadzimy proces inwestycyjny z dochowaniem wszystkich wymogów formalnoprawnych.

W ramach usługi klienci otrzymują m.in.:

 • kompletny projekt wielobranżowy w tym opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów
 • wykonanie robót
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • rozruch instalacji
 • przeszkolenie i opieka serwisowa

Dostarczamy kompleksową usługę począwszy od przygotowania wniosku o dofinansowanie po realizację i ukończenie przedsięwzięcia budowlanego.

 

  • piece wolnostojące
  • wkłady kominkowe
  • ogrzewacze wody
  • turbiny wiatrowe
  • akcesoria
  • grille
  Produkcja Samson
 • Dystrybucja
 • OZE

  oze
  realizacje

  • panele fotowoltaiczne
  • kolektory słoneczne
  • energooszczędne oświetlenie
  • biomasa
  • hale i konstrukcje stalowe
  • kontenery i pawilony
  Usługi instalacyjne i budowlane
 • Konsulting
 • lucargo

  Realizujemy nietypowe
  projekty architektoniczne

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.